Положення про членство у ГО Авто-Фан-Клубі «ЗАЗ Козак»

1777

Положення про членство у ГО Авто-Фан-Клубі «ЗАЗ Козак» розроблене у відповідності до Розділу 4 Статуту ГО Авто-Фан-Клуб «ЗАЗ Козак» (надалі – Організація)
Положення про членство в Організації визначає порядок набуття та припинення членства в Організації, права та обов’язки членів, порядок їх обліку в Організації.
Визначення термінів
Терміни, в тому числі з великої букви, вживаються у цьому Положенні в такому значенні:
Організація, Клуб — Громадська організація Авто-Фан-Клуб «ЗАЗ Козак»
Відділення — осередки Організації.
Заявник — фізична особа, яка бажає вступити до Організації та подала відповідну заяву у формі, встановленій Рішенням Ради організації.
Положення — Положення про членство у ГО Авто-Фан-Клуб «ЗАЗ Козак»
Рада – керівний орган Організації.

Стаття 1. Членство в Організації.
1.1. Членами Організації можуть бути дієздатні фізичні особи, які поділяють принципи і завдання Організації, визнають та виконують положення Статуту Організації, відповідають вимогам і прийняті до Організації в порядку, встановленому Статутом та внутрішніми документами Організації, а також своєчасно сплачують членські внески.
1.2. За рішенням Ради фізичній особі може бути присвоєне звання Почесного члена Організації. Почесним членом Організації може бути фізична особа, яка своєю працею чи матеріальним вкладом зробили значний внесок в роботу Організації.
1.3 Членство в Організації може бути індивідуальним та колективним.
1.4 Індивідуальними членами Організації можуть бути: громадяни, які досягли 18-річного віку, визнають статут Організації і беруть участь в реалізації статутних завдань.
Індивідуальне членство поділяється на дійсне та асоційоване.
1.5 Дійсними членами Організації є особи, які беруть активну участь в діяльності Організації. Засновники Організації є його дійсними членами. В число дійсних членів може бути прийнято громадянина, який був асоційованим членом Організації не менше 1 року за його заявою. В окремих випадках, за одноголосним рішенням Ради в число дійсних членів може бути прийнятий асоційований член, який бере активну участь в діяльності Організації. Дійсні члени реєструються у відповідному реєстрі, що ведеться Радою.
1.6 Асоційованим членом може бути громадянин, який поділяє цілі та завдання Організації. Прийняття в число асоційованих членів здійснюється за зверненням громадянина шляхом заповнення заяви встановленої форми. Вимоги до асоційованих членів див. в Додатку 1.
1.7 Колективними членами Організації можуть бути підприємства, установи, заклади та інші об’єднання, які визнають Статут Організації, матеріально підтримують Організацію в її діяльності.
1.8 Члени Організації мають рівні права.
1.9 Членство в Організації є добровільним.
1.10 Члени Організації можуть бути членами інших громадських об’єднань.

Стаття 2. Права та обов’язки членів Організації

2.1. Члени Організації мають право:

2.1.1. брати участь в управлінні Організації через особисту участь у Загальних зборах;

2.1.2. обирати та бути обраними до органів Організації, її відділень;

2.1.3. брати участь у роботі структурних підрозділів Організації, ініціювати створення таких підрозділів для виконання статутних завдань Організації;

2.1.4. брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Організацією на умовах, затверджених Радою;

2.1.5. голосувати при прийнятті рішень на загальних зборах Організації;

2.1.6. користуватися послугами та привілеями Організації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Організація, на умовах, визначених Радою;

2.1.7. одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів,
схвалених Радою Організації;

2.1.8. вимагати розгляду на Загальних зборах будь-яких питань, що стосуються діяльності Організації;

2.1.9. обговорювати будь-які питання діяльності Організації, вносити на розгляд Організації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;

2.1.10. одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Організації;
2.1.11. публікувати свої наукові праці та наукові статті у виданнях Організації;
2.1.12. одержувати від Організації допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів на умовах, визначених Радою;

2.1.13. вийти з Організації в порядку та на умовах, передбачених Статутом Організації та цим Положенням.
2.2. Члени Організації зобов’язані:

2.2.1. дотримуватись вимог Статуту, цього Положення, інших внутрішніх документів Організації, а також виконувати рішення Загальних зборів, Ради та інших органів Організації, які є обов’язковими для них та відповідають чинному законодавству України;

2.2.2. своєчасно сплачувати внески;

2.2.3. брати активну участь у діяльності Організації та всіляко сприяти досягненню її цілей і завдань; (Див. Додаток 1)

2.2.4. не допускати дій, що дискредитують Організацію;

2.2.5. інформувати Раду Організації про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність Організації, а також про факти порушення Статуту та інших внутрішніх документів Організації;

2.2.6. виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Організації.

Стаття 3. Порядок прийому до Організації
3.1. Прийом у дійсні члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви заявника на ім’я Голови організації.
3.2. До заяви додається анкета та, за бажанням, фотокартка заявника розміром 3х4 та фото автомобіля, копія квитанції або копія платіжного доручення на перерахування щорічного членського внеску з відміткою установи банку.
3.3. Заява за встановленою формою з доданими документами, зазначеними у п. 3.2 , надсилається рекомендованим листом до Організації або подається до Ради організації особисто.
3.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до Організації вирішуються Радою.
3.5. Рішення Ради про відмову у прийомі до Організації має бути мотивованим.
3.6. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття Радою рішення про прийом заявника до Організації Рада направляє заявнику:
3.6.1. повідомлення про прийом до Організації;
3.6.2. вимогу про сплату членського внеску, якщо внесок не був сплачений заявником до прийняття Радою рішення про прийом заявника до Організації;
3.6.3. копії Статуту та інших необхідних документів та матеріалів Організації за рішенням Ради.
3.7. Після сплати новим членом Організації щорічного членського внеску у термін, встановлений Радою, члену Організації видається посвідчення члена Організації встановленого зразка та значок Організації, інформація про нового члена розміщається на сайті Організації.
3.8. У випадку втрати посвідчення члену Організації за його письмовою заявою видається дублікат посвідчення з відміткою «Дублікат». За видачу дубліката посвідчення член має сплатити збір, розмір якого встановлюється Радою.
3.9. Почесному члену Організації видається свідоцтво та інші відзнаки, встановлені Радою для почесних членів.

Стаття 4. Облік членів
4.1. Облік членів Організації здійснюється секретарем Ради організації.
4.2. Кожен член Організації заноситься у єдиний реєстр членів Організації, особисті дані члени надані під час подання заяви про вступ до Організації зберігаються у відповідності до вимог чинного законодавства.


Стаття 5. Припинення членства в Організації
5.1. Членство в Організації припиняється у випадку:
5.1.1. добровільного припинення членства в Організації;
5.1.2. виключення з Організації;
5.1.3. автоматичного припинення членства в Організації.
5.2. Добровільне припинення членства в Організації здійснюється шляхом подання письмової заяви до Організації. Рішення Ради у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подання заяви.
5.3. У разі добровільного припинення членства в Організації особа має право повторно вступити до Організації на умовах, передбачених Статутом Організації та цим Положенням.
5.4. Члена Організації може бути виключено з Організації рішенням Ради при наявності однієї з підстав:
5.4.1. невиконання статутних обов’язків, в тому числі порушення Статуту, а також невиконання рішень Ради або порушення правил та норм, прийнятих Загальними зборами, Радою або Головою Організації, які є обов’язковими для всіх членів Організації;
5.4.2. поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам та/або діловій репутації Організації;
5.5. Виключення члена з Організації позбавляє його права на повторний вступ до Організації.
5.6. Припинення членства наступає автоматично та не потребує прийняття окремого рішення Ради у наступних випадках:
5.6.1. припинення громадянства України;
5.6.2. порушення обов’язків щодо сплати щорічних членських внесків;
5.6.3. визнання особи недієздатною у встановленому законом порядку;
5.6.4. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Організації,
який скоїв умисний злочин;
5.6.5. смерть особи.
5.7. У разі автоматичного припинення членства в Організації, крім автоматичного припинення членства відповідно до п. 5.6.4 та п. 5.6.5, особа має право повторно вступити до Організації на умовах, передбачених Статутом Організації та цим Положенням.
5.8. У разі добровільного припинення членства в Організації, виключення члена з Організації або автоматичного припинення членства майно та кошти (у тому числі внески), передані таким членом у власність Організації, поверненню не підлягають.
5.9. У разі добровільного припинення членства в Організації, виключення члена з Організації або автоматичного припинення членства секретар Ради вносить відповідні зміни до реєстру членів.


Стаття 6. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення.

6.1 Положення затверджується Радою Організації.
6.2 За рішенням Ради до цього Положення можуть бути внесені зміни та доповнення.

Залишити відповідь