Статут Клубу

2366

СТАТУТ громадської організації «АВТО-ФАН-КЛУБ «ЗАЗ КОЗАК»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.


1.1. Львівська міська громадська організація «Авто-Фан-Клуб «ЗАЗ Козак» (надалі – Організація) є самодіяльною, неприбутковою громадською організацією, що створена з метою спільної реалізації громадянами своїх прав на основі єдності інтересів для виконання завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Діяльність Організації здійснюється за принципами розвитку соціальних ініціатив, самоврядування, гласності, добровільності членства і участі в її справах, співробітництва з державними, громадськими, політичними, науковими установами, релігійними організаціями, рухами, фондами, творчими спілками, комерційними підприємствами в межах, обумовлених цим Статутом.

1.3. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, іншими законодавчими актами України та своїм Статутом.

1.4. Організація є юридичною особою, має права і обов’язки пов’язані з її діяльністю, має відокремлене майно і самостійний баланс, право від свого імені виступати в суді, господарському та третейському судах, укладати угоди, набувати майнових та немайнових (особистих немайнових) прав, мати печатку та штампи зі своїм найменуванням, знаки для товарів та послуг, поточний і інші рахунки в банківських установах та інші реквізити. Статусу юридичної особи Організація набуває з дня державної реєстрації.

1.5. Організація має символіку, що затверджується у встановленому порядку. Символіка реєструється в порядку, визначеному законодавством.

1.6. Повна назва Організації: Громадська організація «Авто-Фан-Клуб «ЗАЗ Козак». Скорочена назва – ГО «Авто-Фан-Клуб «ЗАЗ Козак».

1.7. Діяльність Організації поширюється на територію м.Львова.

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.


2.1. Метою діяльності Організації є пропаганда та збереження першого українського автомобіля «Запорожець» моделі «ЗАЗ-965», розвиток діяльності у галузі автомобільного руху антикварних автомобілів, координація маркетингової діяльності на ринку автомобільної продукції та послуг, пропагування здорового способу життя та популяризація активних форм відпочинку, організація та проведення культурно-мистецьких заходів, зльотів, фестивалів, шоу-змагань, виставок, авторських вечорів для сприяння розвитку національної культури, мистецтва і піднесення їх до світового рівня.

2.2. Організація ставить перед собою завдання:

 • розвиток клубного руху;
 • задоволення та захист законних інтересів членів Організації;
 • зростання внеску кожного члена Організації у пропагування здорового способу життя та популяризацію активних форм відпочинку;
 • сприяння розвитку творчої індивідуальності, створення умов для творчої праці;
 • координація дій членів Організації для досягнення її цілей;
 • пошук талантів серед молоді;
 • видання газет, журналів, альбомів, книг та іншої друкованої продукції з метою популяризації творчого доробку членів Організації;
 • турбота про правовий, соціальний та професійний захист своїх членів;
 • пропаганда вивчення Правил дорожнього руху серед дітей;
 • сприяння обміну культурними цінностями та досягненнями, участь у міжнародних автомобільних пробігах;
 • створення умов для проведення різноманітних фестивалів;
 • налагодження тісного співробітництва між громадськими неурядовими організаціями України і світу в сфері спільної реалізації громадських ініціатив;
 • заохочення творчої діяльності українських та зарубіжних автовласників шляхом встановлення премій, нагород, представлення до державних нагород і почесних звань, а також іменних стипендій;
 • створення тематичної рекламної продукції та її розповсюдження;
 • колективна та індивідуальна участь у конкурсах, фестивалях, зьотах, виставках, салонах, в тому числі міжнародних;
 • створення системи соціального самозабезпечення своїх членів;
 • міжнародна діяльність;
 • розміщення реклами на автомобілях членів Організації;
 • проведення акцій, що пропагують зайняття автомобільним спортом, модернізація та тюнінг автомобілів, організація гуртків;
 • надання науково-методичних, інформаційних, освітніх, консультаційних послуг зацікавленим у цьому громадянам та організаціям;
 • створення підприємств, госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи для забезпечення господарської діяльності Організації.

ІІІ. ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

3. Для виконання своїх статутних завдань Організація має право в установленому порядку:

3.1. Входити з пропозиціями, проектами у центральні і місцеві органи законодавчої та виконавчої влади з метою впровадження у практику нових ідей та передового досвіду.

3.2. Брати участь у діяльності міжнародних громадських органів, діяльність яких пов`язана з завданнями Організації.

3.3. Брати участь у створенні фондів, тимчасових творчих колективів, бюро, майстерень, лабораторій, інших організаціій із статусом юридичних осіб, укладати як в Україні, так і в інших державах угоди та інші юридичні акти з громадянами, організаціями, підприємствами, в тому числі укладати договори про спільну діяльність, виступати засновником підприємств та організацій, заснованих на власності громадської організації.

3.4. Відряджати громадських діячів, студентів, учнів, спеціалістів, в тому числі за кордон, запрошувати та приймати вітчизняних та зарубіжних діячів культури та мистецтва, фахівців, спеціалістів, громадських діячів, студентів, учнів з метою обміну досвідом роботи і залучення їх до участі в діяльності Організації.

3.5. Розповсюджувати літературу, фото-, кіно-, аудіо-, відеопродукцію, пов`язану з діяльністю Організації.

3.6. Організовувати конференції, семінари, симпозіуми, виставки, концерти, курси, конкурси, обмін делегаціями, консультації, групи взаємодопомоги і спілкування та надавати методичну допомогу, як членам Організації, так і всім, хто в установленому порядку звернувся по неї.

3.7. Проводити громадські обговорення, вивчення громадської думки шляхом збору статистичних відомостей та проведення соціологічних досліджень.

3.8. Встановлювати та присуджувати відзнаки Організації за наукові та практичні досягнення.

3.9. У встановленому порядку користуватись інформацією вітчизняної та зарубіжної науки і методології.

3.10. Одержувати в порядку гуманітарної допомоги, а також за готівку чи шляхом безготівкової оплати обладнання, майно, транспортні засоби, приймати участь у будівництві будинків та інших споруд, володіти, орендувати та використовувати їх для виконання статутних завдань.

3.11. Здійснювати захист інтересів своїх членів у відносинах з державними органами, в тому числі в суді.

3.12. Здійснювати міжнародну діяльність відповідно до чинного законодавства.

3.12.1. В сфері міжнародної діяльності Організація має право:

 • укладати договори, контракти, проводити обмін спеціалістами;
 • організовувати та проводити спільні семінари, заняття, майстер-класи, школи підвищення кваліфікації з закордонними партнерами;
 • брати участь у будівництві та експлуатації споруд соціально-культурного призначення, здійсненні видавничої діяльності у встановленому законом порядку по випуску методичних, рекламних та інформаційних матеріалів спільно з науковими установами, комерційними структурами, з закордонними партнерами;
 • організовувати та проводити міжнародні фестивалі, конкурси та виставки, рекламувати свою діяльність;
 • придбавати необхідне обладнання, матеріали і вироби у зарубіжних партнерів, приватних фірм та окремих громадян, укладати договори тощо;
 • фінансувати закордонні відрядження своїх працівників, делегацій.

IV. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ.


4.1. Членство в Організації може бути індивідуальним та колективним.

4.1.1. Індивідуальними членами Організації можуть бути: громадяни, які досягли 18-річного віку, визнають статут Організації і беруть участь в реалізації статутних завдань.

Індивідуальне членство поділяється на дійсне та асоційоване.

4.1.2. Дійсними членами Організації є особи, які беруть активну участь в діяльності Організації. Засновники Організації є його дійсними членами. В число дійсних членів може бути прийнято громадянина, який був асоційованим членом Організації не менше 1 року за його заявою. В окремих випадках, за одноголосним рішенням Ради в число дійсних членів може бути прийнятий асоційований член, який бере активну участь в діяльності Організації. Дійсні члени реєструються у відповідному реєстрі, що ведеться Радою.

4.1.3. Асоційованим членом може бути громадянин, який поділяє цілі та завдання Організації. Прийняття в число асоційованих членів здійснюється за зверненням громадянина за умови сплати вступного внеску в розмірі, встановленому Радою Організації. Асоційоване членства є нефіксованим.

4.1.4. Колективними членами Організації можуть бути трудові колективи будь-яких українських та закордонних організацій, які зацікавлені в розвитку діяльності Організації. Колективні члени подають рішення трудового колективу, оформлене відповідним протоколом зборів.

4.2. Рішення про прийняття в Організацію індивідуальних дійсних, асоційованих та колективних членів приймається Радою.

4.3. Члени Організації мають право:

 • обирати та бути обраними в керівні органи, брати участь у їх роботі, використовуючи для цього демократичні форми і процедури;
 • вносити свої пропозиції на розгляд керівних органів Організації та вимагати відповіді по суті окреслених питань;
 • звертатися до Організації за сприянням в захисті своїх прав та інтересів;
 • користуватись всіма видами послуг, які надає Організація;
 • користуватися майном Організації відповідно до укладених з ним договорів;
 • вільно обговорювати роботу керівних органів, структурних підрозділів Організації, критикувати їх діяльність чи дії учасників, одержувати повні та обгруновані відповіді на критику;
 • одержувати різносторонню допомогу для здійснення професійної діяльності, в тому числі експериментальної, пошукової роботи;
 • бути відрядженим за направленням Організації, в тому числі за кордон;
 • виходити з Організації;
 • приймати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією.

4.4. Члени Організації зобов’язанні:

 • брати безпосередню участь у роботі Організації;
 • дотримуватись цілей і завдань Організації;
 • виконувати рішення керівних органів;
 • своєчасно сплачувати вступні та членські внески.

4.5. Вихід з членів Організації здійснюється на підставі поданої заяви – для індивідуальних членів та рішення трудового колективу – для колективних членів.

4.6. У випадку неодноразового порушення Статуту чи рішень керівних органів Організації, в тому числі систематичної несплати членських внесків, перешкоджання своїми діями досягненню цілей Організації, член Організації може бути виключений за рішенням Ради. У випадку припинення членства в Організації сплачені вступні та членські внески не повертаються.

V. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ.

5.1. Організація не втручається у вирішення конкретних питань діяльності своїх індивідуальних та колективних членів, за винятком питань, які входять виключно в компетенцію Організації або порушують її Статут.

5.2. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори (Конференція), які скликаються один раз на три роки або в разі необхідності. Конференція може скликатися, якщо число членів Організації перевищує 50 чоловік. Місце і строки проведення Конференції, норми представництва та порядок денний повідомляються членам Організації загальнодоступним шляхом не пізніше 30 днів і встановлюється Радою Організації. Позачергова Конференція може бути скликана Радою Організації.

5.3. Загальні збори (Конференція) правомочні приймати рішення з будь-яких питань діяльності Організації. Виключною компетенцією загальних зборів (Конференції) є:

 • затвердження Статуту, внесення в нього змін та доповнень;
 • обрання Президента, віце-Президентів, членів Ради та ревізійної комісії;
 • визначення стратегії діяльності Організації, основних завдань та напрямків роботи;
 • заслуховування звітів про роботу Ради та ревізійної комісії;
 • вирішення питань про припинення діяльності Організації.
 • приймає рішення про створення госпрозрахункових установ, організацій, підприємств, затверджує їх статути (положення);
 • вирішує питання про вступ в інші організації, об`єднання та членство в них.

5.4. Рішення Загальних зборів (Конференції) є правомочними, коли в них беруть участь більше 50% членів Організації і не менше 2/3 дійсних членів. При цьому рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх. Кожен член Організації має один голос.

5.5. В період між загальними зборами (Конференціями), керівництво Організацією здійснюється Радою, що обирається у складі 3 чоловік, з яких 2 повинні бути дійсними членами, а 1 може бути асоційованим членом. Раду очолює Президент, який повинен бути дійсним членом Організації. До складу Ради входять два віце-Президенти, які розподіляють між собою повноваження за напрямками статутної діяльності Організації. У випадку вибуття членів Ради, Рада має право рекомендувати нових членів з наступним затвердженням Загальними зборами (Конференцією).

5.6. Рада скликається Президентом не менше ніж 1 раз на 2 роки. Засідання Ради вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь не менше 2/3 її членів. Допускається прийняття рішення Ради шляхом письмового, телеграфного опитування всіх членів Ради. В цьому випадку рішення може бути прийнято лише одноголосно. В інших випадках рішення Ради приймається простою більшістю голосів.

5.7. Рада:

 • контролює виконання рішень Загальних зборів (Конференції);
 • приймає рішення про вступ в Організацію індивідуальних та колективних членів;
 • затверджує цільові програми діяльності Організації та заходи, пов‘язані із їх виконанням;
 • встановлює розмір вступних та членських внесків та порядок їх сплати;
 • затверджує штатний розклад Організації;
 • створює комісії та інші структурні підрозділи, визначає обсяг їх прав та обов`язків.

5.8. Виконавчим органом Організації є Президент.

5.9. Президент та віце-Президенти Організації обираються загальними зборами (Конференцією) строком на 3 роки. Президент здійснює безпосереднє оперативне керівництво діяльністю Організації на постійній основі, представляє без довіреності Організацію у стосунках з державними, громадськими та іншими організаціями. а також приватними особами на Україні та за кордоном, укладає договори, видає довіреності на вчинення дій від імені Організації.

5.10. Президент:

 • організовує діяльність Організації по виконанню її статутних завдань;
 • здійснює контроль за дотриманням статуту членами Організації;
 • розробляє та затверджує штатний розклад, правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції, схему оплати праці, посадові оклади працівників, апарату управління, а також форми та умови угод і договорів;
 • здійснює прийняття та звільнення з роботи;
 • розпоряджається майном та коштами Організації в межах, визначених рішеннями Загальних зборів. Має право першого підпису платіжних документів;
 • відкриває (закриває) рахунки в банках;
 • здійснює інші дії, пов’язані з забезпеченням оперативного управління Організаціяом;
 • вирішує усі питання, не віднесені до компетенції інших органів Організації.

5.11. Ревізія фінансово-господарської діяльності Організації здійснюється її ревізійною комісією, яка обирається на Загальних зборах (Конференції) Організації терміном на три роки.

5.12. Ревізійна комісія контролює дотримання законності у використанні трудових та матеріальних ресурсів, договірну та фінансову дисципліну, складає акт-звіт і доповідає результати Президенту і загальним зборам (Конференції). Члени ревізійної комісії та її голова не мають права бути членами Ради.

VI. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ.


6.1. У власності та користуванні Організації можуть бути будівлі, споруди, земельні ділянки, автотранспорт, майно, інвентар, обладнання та техніка, необхідні для матеріально-технічного забезпечення діяльності Організації, передбаченої цим Статутом та виконання її функцій.

6.2. Кошти Організації формуються з вступних та членських внесків, добровільних внесків та пожертвувань, сум, які виділені державними та громадськими організаціями і фондами, інших надходжень, які не заборонені чинним законодавством.

6.3. Організація відповідає за свої зобов`язання власними коштами, майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути звернене стягнення кредиторів. Держава не відповідає за зобов`язання Організації. Організація не відповідає за зобов`язання держави.

6.4. Організація самостійно визначає порядок формування фондів, напрями використання грошових надходжень. Право власності на майно Організації реалізує вищий орган – Загальні збори (Конференція). Деякі функції у сфері господарського управління майном Організації можуть покладатися на інші керівні органи відповідно до цього статуту.

6.5. Кошти та майно Організації не можуть вільно перерозподілятися між його членами, а використовуються для досягнення мети і розв’язання завдань, що передбачені Статутом.

6.6. Організація здійснює бухгалтерський облік, подає статистичну та іншу звітність у відповідності до вимог діючого законодавства. Звітність про діяльність Організації має відкритий характер і є доступною члену Організації. Організація інформує громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації.

VII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ.


7.1. Організація може припинити свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації. Рішення про реорганізацію або ліквідацію приймається Загальними зборами (Конференцією), якщо за це рішення проголосувало не менше 2/3 членів (делегатів) та у випадках, передбачених чинним законодавством.

7.2. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої затверджується Загальними зборами (Конференцією). Порядок здійснення ліквідації Організації регулюється законодавством, а у випадках, не врегульованих законодавством, – ліквідаційною комісією.

7.3. Кошти і майно, що залишилися після ліквідації Організації, спрямовуються на цілі, передбачені в цьому Статуті шляхом передачі їх іншим неприбутковим організаціям, а у випадках, передбачених Законом спрямовуються в дохід держави.

VIIІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.


8.1. Зміни і доповнення до статуту Організації вносяться за рішенням Загальних зборів (Конференції), за яке проголосувало не менше половини присутніх. У випадку, якщо Загальні збори не відбулися в зв’язку з неявкою достатньої кількості членів (відсутність кворуму), зміни до статуту можуть бути прийняті Радою з наступним затвердженням Загальними зборами під час їх наступного чергового скликання.

Залишити відповідь